Thông tin cần biết

Các trường hợp thu hồi sổ đỏ và thủ tục theo từng trường hợp

Trường hợp nào bị thu hồi sổ đỏ? Hướng dẫn thủ tục thu hồi sổ đỏ theo 4 trường hợp hiện nay, quy định về thu hồi sổ đỏ đã thế chấp.

Các trường hợp thu hồi sổ đỏ

Trường hợp nào bị thu hồi sổ đỏ? Theo quy định tại Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 thì các trường hợp thu hồi sổ đỏ kể cả:

– Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

– Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. gắn liền với đất;

– Giấy chứng nhận chưa được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai:

+ Không đúng thẩm quyền;

+ Người sử dụng đất không đúng mục đích;

+ Diện tích đất không chính xác;

+ Không đủ điều kiện để được cấp;

+ Không đúng mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận thuộc các trường hợp trên (cấp sổ đỏ trái pháp luật) đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì không phải thực hiện thủ tục. thu hồi chứng chỉ đã cấp.

Việc xử lý thiệt hại do sổ đỏ trái pháp luật được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án nhân dân. (Khoản 6 Điều 87 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP).

4 trường hợp rút sổ đỏ

4 trường hợp rút sổ đỏ

Ai có quyền thu hồi sổ đỏ?

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thu hồi và quản lý Sổ đỏ đã thu hồi theo quyết định thu hồi Sổ đỏ của cấp có thẩm quyền.

Hướng dẫn rút sổ đỏ

Thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp:

Trường hợp 1:

– Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất có nghĩa vụ nộp Sổ đỏ đã được cấp trước khi được cấp Giấy phép. nhận tiền bồi thường và hỗ trợ. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thu lại Sổ đỏ đã cấp và chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai quản lý.

– Trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai và thu hồi đất do chấm dứt sử dụng đất theo quy định của pháp luật, tự nguyện trả lại đất hoặc có nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng con người thì người sử dụng đất phải nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ra sổ trước khi bàn giao đất cho Nhà nước. Tổ chức được giao nhiệm vụ thu hồi đất thu hồi Sổ đỏ đã cấp và chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai quản lý, trừ trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế.

Thủ tục thu hồi đất có sổ đỏ theo trường hợp

Thủ tục thu hồi đất có sổ đỏ theo trường hợp

Trường hợp 2, 3:

Trường hợp cấp đổi sổ đỏ đã cấp hoặc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp sổ đỏ mới thì người sử dụng đất nộp kèm theo đơn đề nghị thu hồi sổ đỏ. , hồ sơ cấp đổi Sổ đỏ, hồ sơ đăng ký biến động.

Tìm hiểu thêm về hướng dẫn sửa thông tin không chính xác trên ancu.me.

Trường hợp 4:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP (điểm b, c Khoản 4 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP) thì thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp. sách không đúng. Quy định của pháp luật như sau:

– Trường hợp có văn bản kết luận sổ đỏ không đúng quy định của pháp luật về đất đai:

+ Nếu kết luận của cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra là đúng thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi Sổ đỏ đã cấp;

+ Nếu sổ đỏ được cấp đúng pháp luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo cho cơ quan điều tra hoặc cơ quan thanh tra.

– Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện cấp sổ đỏ không đúng quy định của pháp luật về đất đai:

+ Kiểm tra lại;

+ Thông báo cho người sử dụng đất biết lý do và quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về việc thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định.

– Trường hợp người sử dụng đất cấp sổ đỏ không đúng quy định của pháp luật về đất đai:

+ Có văn bản kiến ​​nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Sổ đỏ.

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Sổ đỏ có trách nhiệm kiểm tra, xem xét quyết định thu hồi Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thu hồi và quản lý sổ đỏ đã thu hồi theo quyết định thu hồi sổ đỏ của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trên đất không đồng ý với quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì có quyền khiếu nại.

Người có hành vi vi phạm dẫn đến việc cấp sổ đỏ trái pháp luật sẽ bị xử lý như sau:

+ Người có hành vi vi phạm pháp luật đất đai thì tuỳ theo tính chất, mức độ mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người có hành vi vi phạm pháp luật đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc cho người khác thì ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật còn phải bồi thường theo mức độ thiệt hại thực tế cho Nhà nước hoặc cho Nhà nước. người hư hỏng.

Người có hành vi vi phạm pháp luật đất đai trong khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự (đối với cán bộ, công chức). , quan chức ….).

Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao sổ đỏ thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy sổ đỏ đã cấp, khi đó sổ đỏ chưa bàn giao chỉ là bìa giấy và không. sổ đỏ. quý giá.

Đối với trường hợp bất động sản đang thế chấp tại ngân hàng, khi Nhà nước thu hồi sổ đỏ đã thế chấp thì hợp đồng thế chấp sẽ bị chấm dứt và bên thế chấp phải trả nợ cho ngân hàng. .

Trên đây là thông tin về các trường hợp thu hồi sổ đỏ và thủ tục thu hồi sổ đỏ theo các trường hợp để các bạn tham khảo. Xem thêm hướng dẫn về luật bất động sản trên ancu.me.

Xem thêm: Điều kiện thế chấp nhà ở, thủ tục vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button