Thông tin cần biết

Quy định về đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh

Đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh có được cấp sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng, thế chấp không? Xem các quy định hiện hành.

Ý tưởng đất lịch sử – Văn hoá là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học. Danh lam thắng cảnh là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến ​​trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ và khoa học.
Đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh có được cấp sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất không? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau:

Quy định về đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh

Quy định về đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh

Quy định về đất di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh

Theo quy định tại Điều 158 Luật Đất đai 2013 quy định đối với đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh:

“1. Đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xếp hạng hoặc quyết định bảo vệ phải được quản lý chặt chẽ theo quy định sau đây:

a) Đối với đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trực tiếp quản lý theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đó chịu trách nhiệm chính về việc sử dụng đất có di tích lịch sử. – di tích văn hóa và danh lam thắng cảnh;

b) Đối với đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh không thuộc quy định tại điểm a khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh chịu trách nhiệm. chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý đối với khu đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh;

c) Khi lấn chiếm đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh sử dụng không đúng mục đích, trái phép thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có trách nhiệm phát hiện hành vi lấn chiếm. , ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết thủ tục xin giấy phép xây dựng.

Trách nhiệm quản lý đất đai đối với di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh

Trách nhiệm quản lý đất đai đối với di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh

Chuyển mục đích sử dụng đất di tích, danh lam thắng cảnh

Căn cứ khoản 2 Điều 158 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất danh lam thắng cảnh, đất có di tích vào mục đích khác thì việc chuyển mục đích phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Khu đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả là có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định xếp hạng đối với di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đó.

Tham khảo các quy định hiện hành về sử dụng đất công trình công cộng trên ancu.me.

Cấp sổ đỏ đối với đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc có quyết định bảo vệ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định sau đây:

– Đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh độc lập do cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan. cơ quan, tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình hoặc cá nhân đó.

– Trường hợp di tích, danh lam thắng cảnh là khu vực có nhiều người sử dụng đất, nhiều loại đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. cho từng đối tượng sử dụng, từng loại đất tại khu vực đó.

Người sử dụng đất phải tuân thủ các quy định về bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh trong quá trình quản lý, sử dụng.

– Việc cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng không đúng mục đích trong phạm vi bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 chỉ được thực hiện sau khi đã xử lý xong. theo quy định tại khoản 2 Điều 93 Nghị định số 181/2004 / NĐ-CP của Chính phủ.

Quy định về cấp sổ đỏ đối với đất có di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh

Quy định về cấp sổ đỏ đối với đất có di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh

Thế chấp di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh

Theo quy định tại Điều 167 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất có quyền thế chấp quyền sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật Đất đai thì không quy định người sử dụng đất có di tích lịch sử – văn hóa không được thế chấp quyền sử dụng đất, chỉ quy định chịu trách nhiệm chính về việc sử dụng đất, nếu chuyển mục đích sử dụng đất. đã thay đổi. Mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

Như vậy, khi chuyển quyền sử dụng đất có di tích lịch sử, văn hóa thì hạn chế chuyển đổi mục đích sử dụng đất và khai thác đất làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói, gốm. Do đó, bạn vẫn có quyền thế chấp quyền sử dụng đất.

Trên đây là thông tin quy định về đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh để bạn tham khảo, tìm hiểu thêm các thông tin về luật bất động sản trên ancu.me.

Xem thêm: Điều kiện, đối tượng và quy định sử dụng đất kinh tế trang trại.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button